Privacybeleid

Stichting Burgerschuldhulp Asten-Someren, gevestigd  te Asten, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals
weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Postadres:
Kerkstraat 10,
5721 GV te Asten

Telefoon:nvt
E-mail: info@burgerschuldhulp-asten-someren.nl
Internet: www.burgerschuldhulp-asten-someren.nl   

Mirjam Strating is de Functionaris Gegevensbescherming van naam organisatie. Zij is te bereiken via email:
info@burgerschuldhulp-asten-someren.nl 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Stichting Burgerschuldhulp Asten-Someren verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en omdat u deze zelf aan ons heeft verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij van u en uw eventuele partner verwerken:

– Voornamen, naam en achternaam:

– Geboortedatum en geboorteplaats:

– Adresgegevens (straatnaam, huisnummer, postcode, woonplaats):

– Gezinssamenstelling

– Identificatiebewijs

– Huwelijkse staat

– Beroep

– Werkgever en dienstverband; vanaf wanneer en vast contract ja of nee.

– Telefoonnummer

– E-mailadres

– Bankrekeningnummer

– Datum inschrijving


Doel en basis waarvoor wij persoonsgegevens verwerken

Stichting BSH asten-Someren verwerkt uw persoonsgegevens in een beveiligde,  administratie voor de volgende doelen:

– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is. 

– Om zicht te krijgen op uw financiële situatie en die te kunnen beoordelen. Dit in relatie tot uw aanvraag voor financiële ondersteuning.

– Om gedurende de looptijd van uw afspraak met de stichting snel te kunnen beoordelen of gewijzigde omstandigheden invloed hebben op de gemaakte (betaal) afspraken. 

– Automatische incasso van uw maandelijkse aflossing uit te laten voeren.

Geautomatiseerde besluitvorming

Stichting BSH Asten-Someren neemt geen besluiten over zaken die (aanzienlijke)

gevolgen kunnen hebben voor personen op basis van geautomatiseerde

verwerkingen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door

computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld

een medewerker van ons) tussen zit.

Foto’s

Tijdens evenementen van Stichting BSH Asten-Someren worden in principe geen foto’s gemaakt van mensen die gebruik maken of gemaakt hebben van de ondersteuning van de stichting.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Stichting BSH Asten-Someren bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden geregistreerd. 

Indien u wenst dat uw gegevens bij opzegging verwijderd worden, moet u dit bij

uw opzegging vermelden.

Delen van persoonsgegevens met derden

Stichting BSH Asten-Someren verkoopt of verstrekt uw gegevens zonder uw toestemming niet aan derden.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Stichting BSH Asten-Someren verzamelt geen cookies. 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om de door u verstrekte persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Stichting BSH Asten-Someren en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van

uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar

op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@burgerschuldhulp-asten-someren.nl Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Stichting BSH Asten-Someren wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit

Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteitpersoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Stichting BSH Asten-Someren neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang,

ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de

indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van

misbruik, neem dan contact via info@burgerschuldhulp-asten-someren.nl

 

Asten/Someren, 13 november 2018